1. עמוד הבית
  2. יהדות
  3. הלכה

שו''ת קצרצר: האסור והמותר בחול המועד

שאלות ותשובות בדינים הנחוצים בחול המועד, ניקוי הבגד ע"י מגבון האם הוי כיבוס? מהו האופן בו מותר להוריד חלק משערות ראשו? מתוך הספר מועדי ה' של הגאון הרב שבתי לוי רב שכונת רמת אהרון וראש כולל הליכות משה

חיים לויןט"ז תשרי תשפ"ג 11/10/2022 10:29

קניות כביסות וגיהוץ הגאון הרב שבתי לוי הגאון הרב שבתי לוי צילום: באדיבות המצלם

מלאכות האסורות והמותרות

פיצוץ מים בצינור בבית או בחצר האם מותר לתקן בחול המועד ע''י אומן?
אף שכל המלאכות נאסרו בחול המועד. מ''מ אם הוא דבר האבד דהיינו שימתין עם התיקון עד לאחר המועד יהיה לו מכך הפסד, מותר. הלכך צינור מים שהתפוצץ מותר לתקנו מיד במועד. אלא שכל ההיתר דווקא לצורך התיקון שממנו נבע ההפסד, אבל לאחר שגמר לתקן וכבר אין המים יוצאים, אסור לו להמשיך לגמור ולרצף את המקום בו היה הפיצוץ, דזה לא הותר במועד.

קניית בגדים וכלים במועד

סחורה המזדמנת במועד בזול, ויודע שאחר המועד לא יוכל להשיגה כלל או שלא יוכל במחיר מוזל זה. מותר לקנותה במועד.
להפקיד כסף בבנק בחול המועד.

מותר להפקיד כסף בבנק אם חושש שכספו ייגנב אם ישאר בביתו. אולם כ''ז דווקא אם הכסף ניתן לו בחול המועד או שלא יכל להפקידו קודם החג מפני אונס, אך אם לא קרהו אונס אלא שלא הפקידו מפני ששיר מלאכה זו למועד אסור להפקידו במועד.

תשלום חשבון חשמל מים וארנונה

מותר לשלם חשבונות חשמל, טלפון וכיו''ב אם הגיע זמן הפירעון במועד, אולם אם יכל לשלם קודם המועד וכגון שיש בידו הסכום הנדרש ואין לו מזה הפסד אם ישלם קודם, יש לשלם את החשבונות קודם המועד.

לסגור חוזה על קניית דירה

מותר לעשות חוזה על קניית דירה אם אין המוכר מוכן להמתין עד אחר המועד או שיש חשש שהמוכר הוא אדם שאינו אמין ושמא ימכרנה לאחר אם יתן לו מחיר גבוה יותר.

שכיר שחייב לעבוד גם בחול המועד

פועל בבית חרושת שבעה''ב דורש ממנו לעבוד בחוה''מ ואם יסרב יפטר אותו לצמיתות, מותר לו לעבוד בחול המועד שהוי דבר האבד כלפי הפועל. אבל פועל שאינו מחויב לעבוד אלא רק יפסיד את אותם ימים שלא עבד מהמשכורת, אסור לו לעבוד בחול המועד.

גילוח ותספורת בחול המועד

מי שרגיל לגלח כל יום האם הותר לו לגלח גם בחול המועד?

אסור לגלח הזקן בחול המועד אף לנוהגים כיום לגלח כל יום או יומיים דאין אחר הגזירה ולא כלום.

גילוח השפם

מותר לספר שיער השפם ואפילו אינו מעכב את אכילתו. ומותר לגלח בפרהסיה דלא גזרו על שיער השפם מגלח משום שמציק לו הזקן. לא אסרו גילו השיער אלא כשעושה כן מחמת ייפוי עצמו, דבזה גזרו שיגלח מערב יו''ט ולא בחול המועד כדי שלא יכנס כשהוא מנוול, אבל כל שמגלח משום רפואה והיזק וכגון שיש לו פצעים בראשו ומחמת כן צריך לגלח שערו אין לאסור רוצה בזה, ויעשה כן בצנעה.

לגזוז שערה אחת ששכח להורידה בזמן הגילוח

לא אסרו אלא כשמגלח כל ראשו וכיו''ב, אבל מי שכבר התגלח בערב הרגל ובחול המועד רואה שערה או שניים ששכח להוריד, מותר לו לגלחן בחולו של מועד.

סירוק השיער המביא לידי תלישה האם הוי בכלל מגלח שאסור במועד

מותר לסרק השיער בחול המועד ואף שבוודאי משיר קצת מהשיער מ''מ אין בזה איסור.

דיני כיבוס במועד

כיבוס ע"י מגבון או חומר בחול המועד: מי שכיבס את בגדיו בערב יו"ט ונכנס לחג ברוב פאר והדר, אלא שבחוה"מ נפל לכלוך על בגדו ולכלכו. אף שאסור לו לכבס את בגדו זה, מ"מ מותר לו לתת מים או שאר דברים על מקום הכתם בלבד ע"מ להסירו ובתנאי שזקוק לבגד זה במועד.

מי שיש לו רק בגד אחד ונתלכלך: מי שאין לו אלא בגד אחד מותר לו לכבסו במועד.

נתלכלך לו הבגד היפה ביותר: מי שיש לו שני בגדים ואחד יפה יותר מן האחר, אך באמת שניהם יפים ומכובדים לילך עמם ברגל והתלכלך לו הבגד הנאה יותר, אסור לו לכבסו במועד משום שהוא נאה יותר, אלא ילבש את הבגד הפחות יפה ולא יכבס את הבגד הנאה.

כל המגבות שבביתו התלכלכו: מותר לכבס מגבות בחול המועד למי שכלו לו כל מגבותיו ורגיל להחליף המגבות בתדירות גבוהה ביום חול, אבל אם אינו רגיל להחליף אסור.

קטנים שמלכלכים מאיזה גיל אסור לכבס?: קטן עד גיל שמונה אינו בכלל גזירת הכיבוס. מגיל שמונה או תשע עד לגיל 13 גם הוא בכלל גזירת כיבוס כיוון שיודע לשמור על בגדיו שלא יתכלכלו במועד.

צחצוח נעליים בחול המועד

מותר לצחצח הנעליים בחול המועד במשחת נעליים כמו שעושה ביום חול.

לגהץ בחול המועד

מותר לגהץ בחול המועד. ולא היה דבר זה בכלל גזירת כיבוס ואין לאסור זאת משום שזה מלאכת אומן. מפני שכיום כל אדם יודע לגהץ ע"י המגהץ ונהפך דינו למלאכת הדיוט המותרת לצורך המועד.

דינים כלליים

שטיפת הרכב בחול המועד: מותר לשטוף הרכב בחול המועד כשעושה כן לניקיון הרגיל, דהואיל ורוצה לנסוע ברכב שאינו שטוף הו"ל צורך המועד. וכמו שמותר לשטוף את ביתו ואף שעי"ז צריך לעשות מלאכות גמורות כגון סחיטה או הבערה.

תפירת כפתור שנפל מהחולצה: גם אומן מותר בתפירת כפתור שנפל מהחולצה דכיון שהכל יודעים לתפור כפתור אין הוא נחשב לאומן ואין צריך לעשות שינוי בתפירתו.

 

הוסף תגובה

תגובות

אין לשלוח תגובה הכוללות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.
;